10940631_10153031277794110_3437137553256272113_n4857 İş Kanunu 4/1.md.si; “İstisnalar” başlığı adı altında düzenlenmiş ve “50’den az işçi çalıştırılan (50 Dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde” İş kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Nelerdir? “Tarım ve Orman İşleri”

  1. Her tür meyveli ve meyvesiz bitki, tohum, fide, fidan, sebze, tarla ürünleri, yem ve süs bitkilerinin üretimi, yetiştirilmesi, ıslahı ile ilgili her tür toprak işleri, ekim, dikim, aşı, budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devşirme, temizleme, hazırlama, ayırma işlemleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, ortaklaşa ödeme usulü ile tarımsal sulama sistemlerinin işletilmesi, toprak ıslahı, çayır, mera toprak ve su korunması gibi işler,
  2. Her tür iş ve gelir hayvanı üretme, yetiştirme, ıslah, bakım, güdü, terbiye, hastalık ve asalaklarıyla mücadele, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, muhafaza işleri,
  3. 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümleri saklı kalmak koşulu ile su avcılığı, kara avcılığı ve bu yollardan elde IMG_9212edilen ürünlerin saklanması, taşınması işleri,
  4. Fidanlık ve ormanlık yetiştirme, doğal ve yapay tensil, fidan ve ağaç dikim, sulama, bakım ve ıslahı, koruma, yangın ve zararlılarla mücadele, tohum toplama, ormancılık araştırma, amenajman, silvikültür, orman ürünlerinin üretilmesi, orman işletme işyeri sahası içerisinde depolara taşıma, sınıflandırma, istifleme, düzenleme, milli parkların düzenlenmesi, bakımı, korunması ve geliştirilmesi işleri.

Tüm bunlardan anlaşılan, 51 işçinin altında çalıştırılan  tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, 4857 sayılı İş Kanunu (32, 35, 37, 38 inci madde hükümleri hariç) uygulanmayacak, Türk Borçlar Kanunu’nun hizmet sözleşmesi ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Peki kanun neden 50’de az işçi çalıştırılan işlerlerini istisna kapsamına almış?

Anlatalım.

Kanun koyucu, 51’den az işçi çalıştırılan işyerlerini “aile ekonomisi” kapsamında değerlendirmiştir. Çevremizde de IMG_8895sıkça görüldüğü gibi, tarım işyerinde aile bireylerinin tamamı yada belirli iş zamanlarında değişik sayıda mevsimlik işçi çalıştırılmaktadır.

Tarım işyerlerinde çalışanlar, genellikle işyerlerine ait konutlarda ikamet ettiğinden, işin niteliği itibariyle, faaliyetin yürütüldüğü alan, coğrafi yapı ve iklime bağlı çalışma şekli geliştirildiğinden, çoğu zaman yaşa bağlı olmadan aile bireyleri işte kullanıldığından, hava koşulları ne olursa olsun yapılacak işin süreye bağlı olmadan bitirilecek olması gerektiğinden, çalışma alanlarına ulaşım güçlüğü bulunduğundan, iş güvenliği kurallarının tarımda uygulanması farklılık gösterdiğinden ve sayılamayacak kadar çok başka faktörler nedeniyle, iş yasası kurallarının uygulanmayacağı anlaşılmış ve tarım sektörünün farklı bir düzenlemeye tabi olması gerektiği düşünülmüştür.

 

Paylaş

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. *

*